12
50

Srednji vek

Dokazi govore da je Bački Monoštor postojao kao selo na današnjoj lokaciji, znači i pre dolaska stanovnika »Donjeg Monoštora« na Sigi. To mesto je u ono vreme bilo poznato pod različitim nazivima: Bodrog Monoštor, Bath Monostor, Donji Monoštor, Monostorszeg, Bacz Monostor, odnosno Bački Monoštor.

17
22

Osnovana župa

Župa Bački Monoštor osnovana je godine 1722. godine.

Nastanak Monoštora

Nastanak Monoštora vezuje se za vreme negde oko 1722. godine, na današnjem ostrvu Siga, gde još uvek postoje ostaci zidina (Staro selo), a kasnije je selo zbog konstantnih poplava premešteno na današnju lokaciju.

17
52

Crkva

Na mestu nekadašnje drvene crkve počela gradnja sadašnje crkve.

Osnovna škola

Škola u Bačkom Monoštoru sazidana je kada i crkva.

17
67

Osnovna škola

Škola je smeštena u posebnu zgradu. Nastava se izvodi na nemačkom jeziku i na šokačkom dijalektu jezika većinskog dela stanovništva.

17
70

Škola

Školom i dalje upravlja Crkva.

18
02

Mašinska radionica, budući Brodoremont

Završen je Francov kanal (Veliki bački kanal). Završetkom kanala formira se mašinska radionica, budući Brodoremont.

Prevodnica

Izgrađena prevodnica. Iz Dunava u Francov kanal (Veliki bački kanal) ulazilo se kod Češkog mosta u Monoštoru.

18
04

Nasip

Izgrađen nasip Kolut - Bezdan - Bački Monoštor.

18
06

Pošta

Otvaranje pošte i poštanske štedionice.

Crkva

Crkva sv. Petra i Pavla se produžuje i povišuje.

18
22

Prevodnica

Prilikom visokog vodostaja Dunava, došlo je do probijanja nasipa kod Bačkog Monoštora. Uništen je ulaz u Francov kanal (Veliki bački kanal).

18
26

Osnovna škola

Sazidana posebna zgrada za školu sa dve učionice.

18
56

Prevodnica

Zbog konstantnog zamuljivanja vode i zatrpavanja korita kanala prevodnica I ulaz u Francov kanal (Veliki bački kanal) je premeštena - napravljena je nova prevodnica u Bezdanu (1846-1856. godine).

18
64

Telegraf

U Monoštoru je proradio telegraf.

18
80

Osnovna škola

Sazidane su još dve učionice. Nastava se izvodi na nemačkom jeziku i na šokačkom dijalektu jezika većinskog dela stanovništva.

18
86

Osnovna škola

Od 1886. godine insistira se na mađarskom jeziku u nastavi. Nastava se i dalje izvodi na nemačkom jeziku i na šokačkom dijalektu jezika većinskog dela stanovništva.

18
89

Osnovna škola

U osnovnoj školi otvoreni peti i šesti razred. Nastava se i dalje izvodi na nemačkom jeziku i na šokačkom dijalektu jezika većinskog dela stanovništva.

18
90

Kalvarija

Sagrađena Kalvarija.

18
91

Osnovna škola

U osnovnoj školi od trećeg razreda izvodi se nastava isključivo na mađarskom jeziku.

18
94

Osnovna škola

Sazidana je još jedna zgrada škole, današnja Mala škola. Sadržavala je jednu učionicom i jedan stan. Taj stan je kasnije pretvoren u drugu učionicu. Od trećeg razreda izvodi se nastava isključivo na mađarskom jeziku.

19
01

Osnovna škola

Upravljanje školom preuzela je država. Od trećeg razreda izvodi se nastava isključivo na mađarskom jeziku.

19
07

Osnovna škola

Zidano je novih šest učionica, današnja Velika škola. Od trećeg razreda izvodi se nastava isključivo na mađarskom jeziku.

Kapela

Nadj Bela sazidao je kapelu sv. Adalberta.

19
13

Automobil

U selo je ušao prvi automobil.

19
14

Prvi svetski rat

Mobilisani svi stanovnici šokačke, madjarske, nemačke i romske nacionalnosti.

19
18

Osnovna škola

Uvodi se nastava na narodnom jeziku. Nastava se izvodi na srpsko-hrvatskom, nemačkom i mađarskom jeziku.

19
26

SK Građanski (FK Dunav)

Osnovan SK "Građanski", preteča FK Dunav, sa Dušanom Đurišićem na čelu.

Crkva

Obnovljena crkva.

19
27

Dobrovoljno vatrogasno društvo

Osnovan DVD Bački Monoštor i od tada do danas radi bez prestanka.

19
28

Osnovna škola

Dozidana treća učionica u Maloj školi. Nastava se izvodi na srpsko-hrvatskom, nemačkom i mađarskom jeziku.

19
33

SK Dunav (FK Dunav)

SK "Građanski" dobija ime SK "Dunav".

19
36

Crkva

Obnovljena crkva.

19
41

Početak drugog svetskog rata

Mađarski vojnici ušli u selo i spalili svih 400 knjiga Šokačke čitaonice, a meštani su odvodili u logore i na prisilan rad ("u munkaše"). Fudbaleri su se i dalje takmičili, vatrogasci paradirali, a nemački Kulturbund je davao priredbe.

19
44

Kraj drugog svetskog rata

13. oktobra 1944. godine delovi nemačkih snaga prošli sz kroz selo idući prema Batini, tada je ondašnji župnik Matija Zvekanović organizovao molitve i zavetovao se da će se u Monoštoru svake godine na taj dan držati misa zahvalnica, jer nije došlo do stradanja. I do danas je održana tradicija okupljanja u crkvi 13.X sa velikom svečanošću i mnogobrojnim gostima – zavitni dan. 22. oktobra 1944. godine oslobođen Bački Monoštor.

19
45

Osnovna škola

Školska godina započeta je po programu sedmogodišnjeg školovanja. Nastava se izvodi na srpsko-hrvatskom, nemačkom i mađarskom jeziku.

Crkva

Obnovljena crkva.

19
46

Fiskulturno društvo Dunav (FK Dunav)

Posle oslobođenja, 1946. godine formira se Fiskulturno društvo "Dunav".

19
48

Popis stanovništva

Popis stanovništva 1948. godine u FNRJ je obavio Državni statistički ured Savezne planske komisije 16. marta 1948. godine. U Bačkom Monoštoru upisano 4555 stanovnika.

19
50

Osnovna škola

Osnovana je Osmoletka. U periodu do 60-tih godina monoštorska Osmoletka uključuje se u proces školske reforme. Uspeva da proširi prostor i adaptacijom su obezbeđeni osnovni uslovi za realizovanje novih nastavnih oblasti (tehničko, likovno i muzičko obrazovanje). U istom periodu, počelo je okupljanje dece u predškolsku ustanovu (vrtić), radi čega je adaptirana zgrada Opštenarodne imovine. Brojno stanje učenika se kreće između 550-600, a broj odeljenja između 18-20.

19
53

Popis stanovništva

Popis stanovništva 1953. goidine u FNRJ je obavio Savezni zavod za statistiku i evidenciju FNRJ 31. marta 1953. godine.U Bačkom Monoštoru upisano 4635 stanovnika.

19
55

1000 ha monoštorskih šuma pod zaštitом

Тadašnji Zavod za zaštitu prirode i naučno proučavanje prirodnih retkosti, 1000 ha monoštorskih šuma stavlja pod zaštitu, kao pribežište orla belorepana i crne rode.

19
61

Popis stanovništva

Popis stanovništva 1961. godine u FNRJ je obavio Savezni zavod za statistiku FNRJ 31. marta 1961. godine. U Bačkom Monoštoru upisano 4560 stanovnika.

OFK Monoštor (FK Dunav)

Fiskulturno društvo "Dunav" upisano kao OFK "Monoštor" u sastav omladinske organizacije.

Crkva

Svečano oslikana crkva.

19
64

Osnovna škola

Škola je dobila naziv Osnovna škola "22. oktobar" i pod tim imenom postoji i danas.

19
66

Crkva

Još jednom svečano oslikana crkva.

19
68

FK Dunav

Današnje ime klub je dobio 1968. godine, te otpočinjao i razvijao velike aktivnosti van terena (tombole, igranke, balove...)

19
71

Popis stanovništva

Popis stanovništva 1971. godine u SFRJ je obavio Savezni zavod za statistiku SFRJ 31. marta 1971. godine. U Bačkom Monoštoru upisano 4590 stanovnika.

19
74

Spomenik kulture

Pokrajinski zavod za zaštitu spomenika i kulture proglasio je da određeni objekti u crkvi imaju svojstvo "spomenika kulture".

19
80

Vodovod

Izgrađena vodovodna mreža u selu.

19
81

Popis stanovništva

Popis stanovništva, domaćinstava i stanova 1981. godine u SFRJ je obavio Savezni zavod za statistiku SFRJ 31. marta 1981. godine. U Bačkom Monoštoru upisano 4432 stanovnika.

19
85

Osnovna škola

Počela prva faza izgradnje nove škole. Ova faza je podrazumevala izgradnju dve učionice, salu za fizičko vaspitanje, pratećih prostorija, sanitarnih prostorija i ložionice.

19
89

Osnovna škola

Realizovana prva faza izgradnje nove škole. Svečano otvaranje zgrade Nove škole bilo je 7. maja 1989. godine.

19
91

Popis stanovništva

Popis stanovništva 1991. u SFRJ stanovništva, domaćinstava stanova i poljoprivrede je pripreman i održan u uslovima burnih političkih događaja koji su vodili raspadu SFRJ. To je za posledicu imalo i prekid saradnje republičkih statističkih zavoda radi obrade rezultata popisa. U Bačkom Monoštoru upisano 4205 stanovnika.

19
98

KUD Rumunka

Kulturno-umetničko društvo "Rumunka" osnovano u Bačkom Monoštoru kao vanstranačka, neprofitna i nevladina organizacija.

20
01

Gornje Podunavlje

Vlada Republike Srbije donosi Uredbu kojom se 19.648 ha površine na teritorirji opština Sombor i Apatin proglašava Specijalnim rezervatom prirode Gornje Podunavlje, odnosno prirodnim dobrom I kategorije.

KUDH Bodrog

Osnovano Kulturno umetničko društvo Hrvata Bodrog.

20
02

Popis stanovništva

Popis stanovništva 2002. u Republici Srbiji je održan prema međunarodnim preporukama za popis stanovništva i domaćinstava (Recommendations for the Censuses of Population and Housing in the ECE Region, New York and Geneve, 1998). U Bačkom Monoštoru upisano 3920 stanovnika.

20
05

Bodrog fest

Održan prvi Festival muzike, hrane i zanatskih proizvoda "Bodrog fest" u oganizaciji Mesne zajednice Bački Monoštor, KUDH "Bodrog", KUD "Rumunka" i UG "Propeler" iz Bačkog Monoštora, kao i KC "Laza Kostić" i Turističke organizacije opštine Sombor iz Sombora.

20
08

Regeneracija Dunava

Na međunarodni Dan Dunava, održana prvi ekološko-muzički festival Regeneracija Dunava.

Vatrogasci bez granica

DVD Bački Monoštor i DVD Beli Manastir u Belom Manastiru potpisali povelju prijateljstva. Moto oba vatrogasna društva je i dalje "Vatrogasci bez granica".

Eko-rekreativni centar

Svečano otvoren Eko-rekreativni centar na Međunarodni dan zaštite životne sredine.

20
10

Osnovna škola

Završena je druga faza izgradnje novog objekta škole. Osam novih učionica, informatički kabinet i fiskulturna sala-prostor je u kome borave učenici škole.

20
11

Popis stanovništva

Popis stanovništva, domaćinstava i stanova 2011. u Republici Srbiji je prvi popis u Republici Srbiji od kada je ponovo samostalna država. Trebalo je da bude održan 1-15. aprila 2011. godine, ali je zbog nedostatka sredstava pomeren i održan 1-15 oktobra. U Bačkom Monoštoru upisano 3485 stanovnika.

Osnovna škola

Izgradnja sportskog terena iza fiskulturne sale, u dvorištu škole.

Sajma torti, kolača i poljoprivrednih proizvoda – Agro fair

Održan prvi Sajma torti, kolača i poljoprivrednih proizvoda – Agro fair

20
15

SFRJ rakijada

Organizovana nove manifestacija za Monoštor - SFRJ rakijada (Sto fela rakije Jugoslavije), sa kulturno-umetničkim sadržajima.